کولیس عاج سنج لاستیک

عمق سنج آج لاستیک دستی APPEX

عمق سنج لاستیک (کولیس) یکی از ابزار مورد استفاده در کارشناسی خودرو میباشد.

با این وسیله میزان درصد باقی مانده عمر لاستیک را سنجش میکنیم

0
280,000 تومان